Erstatningsrett

Vi har lang erfaring med å bistå bedrifter og privatpersoner i erstatningsrettslige spørsmål.

Sivile erstatningskrav

Innenfor sivilretten kan erstatningskrav springe ut fra kontraktsrettslige forhold til arbeidsforhold til for eksempel krav mot forsikringsselskap eller trygdemyndigheter. Våre advokater har bred erfaring med å utforme klager og forhandle frem forlik. AAV tar saken til domstolene om minnelig løsning ikke oppnås.

Personskade

Har du fått en personskade etter ulykke eller på annen måte kan du ha rett på økonomisk erstatning for tapet du blir påført ved skaden. Personskader må følges opp i to ulike spor som løper parallelt. Det ene sporet er overfor forsikringsselskapet/skadevolder, det andre overfor trygdemyndighetene.

For at du skal ha krav på erstatning må de alminnelige erstatningsrettslige vilkårene være oppfylt. Det må foreligge ansvarsgrunnlag (noen må kunne bebreides for skaden), årsakssammenheng mellom skaden og ulykken, og et økonomisk tap.

Det økonomiske tapet kan være lidt eller knyttet til et fremtidig inntektstap eller fremtidige utgifter. Andre økonomiske erstatningsformer er ménerstatning og forsørgertap. Erstatningsutmålingen er delvis standardisert, delvis basert på dokumentasjon av tapet.

Yrkesskade

Dersom arbeidstaker skades på jobb, kan skaden karakteriseres som en yrkesskade. Ved yrkesskade har du krav på erstatning. Dette kan du få via forsikring som arbeidsgiver er pliktig å tegne etter lov om yrkesskadeforsikring. Slik forsikring skal utbetales uten hensyn til hvem som er skyld i skaden. Erstatningsutmåling ved yrkesskader er delvis standardisert. Det skal gjøres en konkret vurdering av det enkelte tilfellet før endelig erstatningssummen fastsettes.

Det er svært viktig at det meldes fra om yrkesskaden til både forsikringsselskap og NAV så fort som mulig etter at skaden har inntruffet. Vi anbefaler at du så raskt som mulig tar kontakt med advokat i denne prosessen, slik at alle nødvendige frister i prosessen overholdes.

Erstatningskrav på grunn av en straffbar handling

Erstatningskrav kan også oppstå i en straffesak på grunn av uberettiget straffeforfølgning fra myndighetene hvor du som frifunnet eller tidligere siktet kan ha lidt et økonomisk tap. Er du fornærmet eller pårørende i en straffesak kan du også ha krav på offentlig erstatningsordninger og bistandsadvokat. Arbeidet med slike krav dekkes også som regel av det offentlige og kan skje uten kostnader for deg.

Vi i AAV har bred erfaring med å bistå parter i erstatningskrav for myndigheter og bringer saken til domstolen om nødvendig.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.