Priser & betingelser

Avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet varierer vår veiledende timepris fra den gjeldende offentlige salærsats til kr 3 800 med tillegg av 25% mva.

STRAFFESAKER
I straffesakene får du i mange tilfeller dekket forsvarerbistand av det offentlige. Dette gjelder dersom du er pågrepet og politiet opprettholder pågripelsen i mer enn 24 timer. Dersom du blir tiltalt i en straffesak og må møte til hovedforhandling i tingretten, har du også krav på forsvarer dekket av det offentlige. Det kan også være mulig å få dekket advokatbistand under etterforskningen av en straffesak. Hovedregelen i norsk rett er at du selv kan velge forsvarer.

SIVILE SAKER
I flere typer saker kan man få dekket advokatbistand av det offentlige gjennom rettshjelpsordningen. Rettshjelpsordningen er lagt opp slik at man i noen type saker får dekket advokatbistand uansett. I andre typer saker kan du dekket bistand dersom din inntekt ligger under en fastsatt grense.

Du har uansett krav på å få dekket advokatbistand i følgende saker:

 • Barnevernssaker hvor barneverntjenesten har fattet akuttvedtak eller bestemt at barneverntjenesten vil ta omsorgen for barnet
 • Krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse
 • Voldsoffer i sak mot gjerningspersonen
 • Bistand til offer for vurdering av forhold av betydning for anmeldelse

 

Dersom din inntekt og formue er innenfor bestemte grenser, kan du få dekket advokatbistand i saker om:

 • Skilsmisse
 • Fordeling av felles bolig og innbo ved skilsmisse
 • Barnefordeling
 • Den som er skadet eller etterlatt i sak om personskade eller tap av forsørger
 • Leietaker i sak etter husleieloven § 9-8 og tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav b når det er snakk om bolig som leietakeren bebor
 • Arbeidstaker i sak etter arbeidsmiljøloven om arbeidsforhold som består eller erstatning i forbindelse med opphør av arbeidsforhold
 • Søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning
 • Klagesak etter folketrygdloven § 21-12

 

Grensene for inntekt og formue er i dag:

 • Enslige: Kr 350 000
 • Par: Kr 540 000

Formuesgrensen er på kr 150 000. Merk at du i sakene hvor fri rettshjelp er behovsprøvd, må betale en egenandel. Dersom du ikke kan få advokatbistand dekket etter reglene om fri rettshjelp, kan det også være lurt å sjekke om din forsikring kan dekke advokatbistand. I øvrige saker blir timespris avtalt for det enkelte oppdrag. Prisen vil variere ut fra oppdragets størrelse og kompleksitet.