Arbeidsliv

Vi har bred erfaring med å bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i konflikter på tvers av bransjer og virksomheter.

Arbeidsgivere og arbeidstakere får gode råd av oss om arbeidsrettslige spørsmål.

Ledere, mellomledere og andre som ikke er organisert i arbeidstakerforening, kan lene seg på profesjonell bistand fra våre erfarne advokater.

Rettslige problemstillinger av mange slag kan oppstå i et ansettelsesforhold og vi har bred kompetanse på området. Særlig har vi erfaring i å håndtere saker om avslutning av arbeidsforhold, enten det skjer gjennom en oppsigelse, ved avskjed, eller ved at partene finner frem til enighet gjennom inngåelse av en sluttavtale. 

Oppsigelse og avskjed

Ved oppsigelse og avskjed er det lett å trå feil. Riktige prosedyrer må følges og selve vurderingen av om saklighetsvilkåret er oppfylt må være riktig. Vurderingen vil ofte ha et element av skjønn. Samtidig finnes det, heldigvis, en omfattende rettspraksis på området, som kan gi veiledning for hvilke forhold som gir grunnlag for oppsigelse eller avskjed etter norsk rett. 

 

Sluttpakker/fratredelsesavtaler

Å få oppsigelse vil ofte oppleves som en stor belastning for arbeidstaker. For arbeidsgiver innebærer oppsigelse en risiko: arbeidstager kan gå til sak, kreve økonomisk kompensasjon eller oppsigelsen kan kjennes ugyldig. Ikke sjelden er det uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om oppsigelsen tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til saklighet.  

En sluttpakke vil ofte være en smidig og gunstig løsning for både arbeidstager og arbeidsgiver. Arbeidstager nyter godt av en økonomisk kompensasjon. Motytelsen er at arbeidstaker aksepterer at arbeidsforholdet avsluttes og at retten til å gå til søksmål med bakgrunn i arbeidsmiljølovens bestemmelser, frafalles. 

Hverken arbeidsmiljøloven eller andre lover bestemmer hva innholdet i en sluttpakke skal være. Individuelle forhandlinger mellom partene vil bestemme innholdet. Faktorer som kan bestemme nivået på den økonomiske kompensasjonen, kan være arbeidstakers ansiennitet, bedriftens økonomiske evne og, kanskje særlig, bakgrunnen for at arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Dersom en arbeidsgiver helt mangler saklig grunn for å avslutte arbeidsforholdet, vil det kunne gi en forventning om høyere økonomisk kompensasjon enn om det foreligger en saklig og kjent grunn for oppsigelse.      

Vi har en omfattende og bred erfaring med forhandlinger av sluttpakker. Vanligvis deltar vi i forhandlingene, men der det er hensiktsmessig for å redusere konfliktnivået, holder vi oss i bakgrunnen. Vi bistår med juridisk og strategisk rådgivning, utformer brev og avtaleforslag som undertegnes av klienten selv.

Arbeidsrettslige problemstillinger

Arbeidsretten er et omfattende rettsområde. Våre advokater har god oversikt og kan gi helhetlig rådgivning på feltet. 

Våre ekspertiseområder:

 • Ansettelse
 • Arbeidsleie
 • Arbeidsforhold og arbeidsmiljø
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Permittering
 • Nedbemanning oppsigelse/avskjed
 • Sluttavtaler
 • Saker for Arbeidstilsynet
 • Varsling og gransking
 • Personvern
 • Konkurranseklausuler
 • Underslag/illojalitet
 • Prosesser for domstolene
 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Varslingsombud

Er du som arbeidsgiver bekymret for at ansatte kan være tilbakeholdene med å melde fra om saker eller hendelser på arbeidsplassen? Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å sikre overholdelse av arbeidsmiljøloven.

Dette innebærer blant annet å ivareta retten for arbeidstaker og andre til å varsle uten fare for gjengjeldelse. Et eksternt varslingsombud legger forholdene til rette for at den ansatte kan melde fra om saker eller hendelser på arbeidsplassen.

AAV har bred erfaring med å påta seg oppdrag som eksternt varslingsombud. Har det allerede kommet inn varsler til bedriften, bistår AAV med en objektiv gjennomgang og undersøkelse av varslene.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.