Tilsynssaker

AAV har lang erfaring med å bistå enkeltpersoner fra ulike yrkesgrupper som i utøvelsen av sitt yrke har fått klager mot seg. Det kan være alt fra helsepersonell, advokater, revisorer, regnskapsførere, studenter som risikerer å miste studieplassen til eiendomsmeglere.

En klagesak kan oppstå ved brudd på sentrale retningslinjer, forsømmelse i forbindelse med arbeidet eller hendelser av privat karakter som gjør at det stilles spørsmålet ved om man er skikket til å beholde sin stilling.

Du har rett til å la deg bistå av advokat om du er klaget inn til arbeidsgiver, et særskilt tilsynsorgan eller nemnd. En klagesak kan i ytterste konsekvens få et svært alvorlig utfall for den klagen retter seg mot.

Det er derfor viktig at du som har blitt innklagd, tidlig blir kjent med dine rettigheter og plikter under behandling av saken. AAV har lang erfaring med å bistå yrkesgrupper og enkeltpersoner i klagesaker.

Helsepersonell og personell som yter omsorgs- og helsetjenester

Helselovgivningen stiller omfattende krav til helsepersonell og personell som yter omsorgs- og helsetjenester. Har du mottatt en klage mot deg for ytet helse- eller omsorgshjelp, behandles denne først av fylkesmannen som avgjør om det skal opprettes tilsynssak.

Tilsynssaken sendes da videre til statens helsetilsyn som vurderer reaksjonsform. Ulike reaksjonsformer er advarsel, tilbakekall eller suspensjon av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning og tap eller begrensning i retten til å forskrive visse legemidler.

Vedtak truffet av statens helsetilsyn kan påklages videre til statens helsepersonellnemnd. AAV har lang erfaring med å bistå helsepersonell i tilsynssaker både når saken behandles av statens helsetilsyn og -helsepersonellnemnden. Om nødvendig tar AAV også saken din inn for domstolen.

Advokater og rettshjelpere

Praktiserende advokater er underlagt regler for god advokatskikk, og kan oppleve å bli innklagd for brudd på disse reglene av tidligere klienter, offentlig myndigheter eller andre advokater. Det er advokatforeningens disiplinærutvalg som behandler disse klagene om advokaten er medlem av Advokatforeningen. Finner disiplinærutvalget at det er brudd på retningslinjene, kan advokaten ilegges kritikk, irettesettelse eller advarsel. Advokaten kan også pålegges å endre salæret og tilbakebetale mellomlegget. Avgjørelser fra disiplinærutvalget kan påklages til disiplinærnemnden.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med alle advokater og rettshjelpere, mens det hører til advokatbevilgningsnemnden å avgjøre spørsmål om tilbakekall eller suspensjon av advokatbevillingen. Nemnden er også klageinstans for bestemte avgjørelser truffet av tilsynsrådet for advokatvirksomhet. AAV har lang erfaring med å bistå advokater og rettshjelpere i klage- og disiplinærsaker overfor disiplinærutvalg, tilsynsrådet og advokatbevilgningsnemnden. Om nødvendig bringer vi også saken inn for domstolen til rettslig prøving.

Revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og andre yrkesgrupper

Revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere kan også oppleve å bli klagd inn til arbeidsgiver, tilsynsorganer eller nemnder i forbindelse med utøvelse av yrket.

I en klageprosess har du rett til å la deg bistå av advokat, og det kan ofte være lurt å ha rådført seg med en advokat for å klarlegge situasjonen og dine egne rettigheter og plikter.

Studenter

AAV har også erfaring fra å bistå studenter som på grunn av fusk eller forsøk på fusk, uskikkethet eller annet er klaget inn til lærerstedet.

Reaksjonene fra lærerstedet kan være alt fra en advarsel, til midlertidig suspensjon fra studiet, tap av studierett eller bortvisning fra lærerstedet.

En klagesak kan få svært alvorlige konsekvenser for studenten det gjelder, og det anbefales å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.