En mann ble i 2017 dømt til 13 års fengsel for en rekke overtredelser av narkotikalovgivningen. Da mannen satt varetektsfengslet i forbindelse med saken, ble han utsatt for et stort antall kroppsvisitasjoner.

Høyesterett fastsatte i avgjørelsen HR-2021-1155-A (samt HR-2020-2136-A og HR-2020-2137-A) at kroppsvisitasjoner på rent rutinemessig grunnlag er i strid med EMK art. 3 og Grunnloven § 93. Korrekt kompensasjon for krenkelsene i de nevnte avgjørelsene, var økt varetektsfradrag på en dag per to ulovlige kroppsvisitasjoner. Det var ikke tilstrekkelig med en ren konstatering av krenkelse.

Etter disse avgjørelsene har det vært usikkerhet knyttet til hvordan de domfelte som hadde fått en rettskraftig dom, forut for at den ulovlige visitasjonspraksisen ble oppdaget, skal kompenseres for slike menneskerettighetsbrudd. De domfelte som har sonet ferdig sine dommer er henvist til sivilt erstatningssøksmål. De domfelte som fremdeles soner en rettskraftig dom vil imidlertid fremdeles kunne nyttiggjøre seg av et ytterligere varetektsfradrag og dermed bli løslatt tidligere.

For mannen som sonet narkotikadommen ble det derfor begjært gjenåpning for å få fastsatt korrekt varetektsfradrag, som er beregnet til å være 399 dager for 798 ulovlige kroppsvisitasjoner.

Den 15. mars 2022 tok Kommisjonen for gjenåpning av straffesaker mannens begjæring til følge og gjenåpnet saken. Saken, for så vidt gjelder straffutmålingen, skal endelig behandles i Eidsivating lagmannsrett 29. juni 2022.

I påvente av at saken skal behandles i lagmannsretten, begjærte mannen seg løslatt etter straffeprosessloven § 452 annet ledd. Begrunnelsen var at mannen med det anførte varetektsfradraget på 399 dager stod i fare for å ikke få nyttiggjort seg av fradraget, siden han nærmet seg tidspunkt for prøveløslatelse. Det ville i så fall være i strid med kravet i EMK art. 13 om en «effective remedy» for den som har fått sine konkvensjonsrettigheter krenket. Domfeltes begjæringen om at fullbyrding av gjenstående del av straffen skal utstå til saken er endelig avgjort ble derfor tatt til følge, og domfelte ble løslatt.

Marthe Holm har vært forsvarer for mannen og skal prosedere saken i Eidsivating lagmannsrett.