Oslo tingrett avsa den 09.02.2022 dom i straffesak hvor advokat René Ibsen og advokat Jan Erik Teigum sin felles klient ble frifunnet for heleri. Det spesielle med denne saken var at dette var avslutningen på en straffesak som ble startet opp i 2007 hvor klienten for første gang ble siktet for heleri. Påtalemyndigheten henla saken i 2008, men anmelder i saken – Skattekrimenheten – fortsatte sin skattesak mot malerfimaet som klienten var daglig leder i.

Skatteetaten mente at klienten sto for organisering og betaling av svart arbeidskraft gjennom såkalt «fiktiv fakturering» og malerfirmaet ble ilagt et enormt skatte- og momskrav. Skatteetatens skattevedtak ble forsøkt overprøvd ved domstolen, men det lyktes ikke å nå frem der. Malerfirmaet måtte derfor begjære oppbud (konkurs).

Etter ny anmeldelse fra Skatteetaten, kom påtalemyndigheten til at den var uenig med seg selv, og gjenopptok de henlagte forholdene fra 2007, og i tillegg tok også tok med andre forhold. Klienten ble tiltalt for heleri av ca kr 18 mill.

Saken ble sendt til Oslo tingrett for pådømmelse sommeren 2015, men i oktober 2015 trakk påtalemyndigheten saken tilbake fra berammelse. Saken ble sendt inn igjen for pådømmelse i august 2019, altså ca 4 år etter at påtalemyndigheten hadde trukket saken fra berammelse. Hovedforhandling i saken ble avhold oktober – desember 2021.

Det var derfor en lang og utmattende prosess som ble avsluttet ved Oslo tingretts dom. En grundig bevisvurdering hvor det legges vekt på at den tiltalte skal få tilstrekkelig tid til å belyse saken sett fra sitt ståsted, kan medføre at en domstol vurderer bevisene annerledes enn hvordan påtalemyndigheten og anmelder (Skatteetaten) vurderte dette. Tingretten uttalte:

At en samlet rett generelt opplevde tiltalte som troverdig, får betydning for bevisvurderingen under skyldspørsmålet, og står i sterk kontrast både til Skatteetatens og påtalemyndighetens oppfatning av tiltalte.

Advokat René Ibsen har bistått klienten som hans forsvarer hele veien siden 2007.