Publisert: 25. januar 2019

I sak om varetektsfengsling i påvente av utleveringsbegjæring etter utleveringsloven § 20 opphevet Høyesterett 25.01.2019 lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling.

Utleveringsloven § 20 inneholder en henvisning til straffeprosessloven kap. 14 slik at kravet til skjellig grunn til mistanke er et vilkår for pågripelse også i slike tilfelle. Ettersom det ikke fremgikk av lagmannsrettens kjennelse at man hadde vurdert bevisene i saken, det var kun gjengitt etterlysningen, etterlot dette tvil om lagmannsrettens vurdering var basert på en riktig lovanvendelse. (HR-2019-120-U). Etter ny behandling kom lagmannsretten til at siktede skulle løslates.

Advokat Jan Erik Teigum bisto siktede i saken.