En mann var tiltalt for innførsel av 2,4 kg hasj fra Sverige til Norge. Mannen tilstod forholdet, men forklarte at han var tvunget til å frakte stoffet. Saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Påtalemyndigheten mente at korrekt utgangspunkt for straff var 11 måneder fengsel og at han etter fratrekk for tilståelsesrabatt skulle idømmes 9 måneder ubetinget fengsel. Forsvarer anførte at mannen måtte gis et betydelig fradrag i straff, da innførselen var en nødrettslignende situasjon som måtte vektlegges i formildende retning, jf. straffeloven § 78 bokstav a, jf. § 80 bokstav e. Retten var enig i at mannens straff måtte betydelig reduseres som følge av at mannen handlet under tvang, og gav forsvarer medhold i at straffen skulle settes til fengsel i fem måneder.

 

Advokat Marthe Holm var mannens forsvarer.