Publisert: 09.11.2016

Oslo tingrett avsa 4. november 2016 dom i sak der advokat Marijana Lozic bisto den tiltalte. Han var tiltalt for en rekke straffbare forhold, hovedsakelig vinningsforbrytelser, alt ansett som rusrelatert. Etter gjennomført personundersøkelse konkluderte kriminalomsorgen med at tiltalte ikke var egnet for narkotikaprogram med domstolskontroll. Tingretten var av en annen oppfatning, og viste blant annet til tiltaltes motivasjon for å gjennomføre et slikt program. Straffen ble satt til 8 måneders fengsel hvorav 90 dager betinget på det særlige vilkår om gjennomføring av det nevnte programmet. I og med at tiltalte allerede har sittet en stund i varetekt, er han snart klar for løslatelse.