Advokatfullmektig Lina Holte har sammen med førsteamanuensis Merete Havre fått publisert «Med ett ben i hvert spor»- Harmonisering av barnevernstiltak og straffetiltak ved fastlegging av straff, i Tidsskrift for strafferett.

Gjennom en analyse av avgjørelser fra Høyesterett vises det i denne artikkelen til hvilken betydning det får for fastlegging av straff at et barn allerede har vært ilagt et frihetsberøvende tiltak i barnevernet. Høyesterett lar slike plasseringer få betydning på to ulike måter, og med noen uheldige utslag. Det argumenteres i artikkelen for at en harmonisering mellom det strafferettslige og det barnevernrettslige sporet er en menneskerettslig forpliktelse der barn blir ilagt to frihetsberøvelser. For å sikre harmonisering og hensynet til både likebehandling og forutsigbarhet foreslås det en lovfesting av regler om fradrag i straffeloven.