En mann ble i 2021 stoppet for å kjøre 142 km/t i 90-sonen, forbikjøring på veiskulder og kjøring uten gyldig førerkort for motorsykkel. Mannen samtykket ikke til førerkortbeslag, og fikk førerkortet tilbake siden politiet ikke brakte spørsmålet om midlertidig beslag inn for tingretten. Saken ble etter det liggende hos politiet, og mannen hadde hatt førerkortet i nærmere 1,5 år sammenhengende da saken kom opp for tingretten.

Tingretten fant at forholdet normalt ville kvalifisert for 40 timers samfunnsstraff. Liggetiden hos politiet var et brudd på EMK art. 6 og Grunnloven § 95, og straffen ble derfor markant redusert til 22 dagers betinget fengsel og bot på kr. 15.000. Videre fant retten at dette normalt sett var en trafikkovertredelse som ville medføre minst 10 måneder tapstid. Siden mannen hadde hatt førerkortet i sin besittelse i ett år og fem måneder etter hendelsen, og det ikke var oppstått nye brudd på vegtrafikkloven, ble det likevel ikke fastsatt noen tapstid.

Advokat Marthe Holm var mannens forsvarer