En mann var ilagt forbud mot å oppholde seg på og rundt et kjøpesenter. I forbindelse med at politiet ønsket å forlenge oppholdsforbudet, ble saken brakt inn for retten. Tingretten fant at politiet ikke hadde hjemmel for å ilegge et slikt oppholdsforbud, og politiets begjæring om forlengelse ble avslått. Politiet anket til lagmannsretten, som også fant at det ikke var grunnlag for oppholdsforbudet. Mannen fikk fullt medhold i begge instanser og oppholdsforbudet ble underkjent.

Mannen ble senere tiltalt for brudd på det første oppholdsforbudet.  Retten fant at så lenge oppholdsforbudet manglet rettslig hjemmel, kunne ikke tiltalte straffes selv om det første forbudet ikke var prøvd av retten. Han ble derfor frifunnet for brudd på oppholdsforbudet.

Forsvarer for mannen var Marthe Holm.