Avgjørelse av skyldspørsmålet og utmåling av straffens lengde er gjerne det man er mest opptatt av og tenker mest på når man er tiltalt eller siktet i en straffesak. Men noen ganger er det slik at en domfellelse ikke er til å unngå, og den som er tiltalt eller siktet har noen ganger også erkjent de faktiske forhold og straffeskyld. Da gjenstår det å kjempe om straffeutmålingen når man er i retten sammen med forsvareren sin. Hva slags straff den som er tiltalte eller siktet skal få, og hvor lang straff tiltalte bør få, er ofte aktor og forsvarer helt uenig om. Det er derfor svært viktig at forsvareren din gjør en god og grundig jobb med straffeutmålingsprosedyren. For å komme seg best mulig videre etter en domfellelse er det selvsagt viktig at straffen blir så kort som mulig, blir dommen betinget fengsel i stedet for ubetinget fengsel har det mye å si og er det mulighet for samfunnsstraff eller ungdomsstraff i stedet for soning i fengsel er jo det veldig bra. Her vil rulleblad, alder, familiære forhold, studier, jobb, rehabilitering og rettspraksis på området være sentrale momenter.

Hvis du først ender opp med en dom på ubetinget fengselsstraff, er det imidlertid mange måter å sone en fengselsstraff på. Hvis du og forsvareren din legger ned litt innsats og gjør noen forberedelser i forkant av soningen, kan det være helt avgjørende for hva slags soning du får.

Soning med fotlenke utenfor fengselet er første mulighet for å få en best mulig soning av en dom. Du søker om fotlenkesoning hos Kriminalomsorgen etter at du har fått innkalling til soning. Du kan få fotlenkesoning på inntil 120 dager soning. Får du en dom som er på over 120 dager , må du inn i fengsel for å sone, men du har fortsatt mulighet for å få fotlenkesoning av de siste 120 dagene. Da søker du om dette fra fengselet. Det fleste typer dommer gir mulighet for å få innvilget fotlenkesoning, men det er noen unntak. Men noen ganger gjør Kriminalomsorgen unntak fra unntakene, hvis det er gode grunner for å få fotlenkesoning. Og noen ganger bør man klage på et avslag på soning med fotlenke. Forsvareren din kan gi deg råd og hjelp om vilkårene for fotlenkesoning og fremgangsmåten for å få dette.

Det er ikke meningen at soning av en fengselsstraff skal ødelegge livet ditt og alle dine fremtidsplaner. Kriminalomsorgen og fengselet har derfor mange muligheter for å få til en smart og fornuftig soning, dersom du selv ønsker det og kjenner til mulighetene. Det har for eksempel vist seg flere ganger at kriminalomsorgen og fengselet har strukket seg langt for at våre klienter skal kunne fortsette med sin utdannelse under soningen av en straff. Hvis du ønsker å bruke soningen til å ta opp fag, kan du også få mye hjelp og støtte til dette i fengselet. Det er fullt mulig å bruke soningen av en fengselsstraff til å skaffe seg toppkarakterer! Du kan også begynne på en utdannelse i fengselet.

Fengslene har ulike tilbud og muligheter, men det er også viktig at den som skal inn og sone bruker tiden frem til soning til å planlegge fornuftig bruk av soningstiden. Snakk med forsvareren din om dette, og få råd og innspill til smart og fornuftig soning av en fengselsstraff.