Publisert: 20.02.2016

Advokat Ida Dahlgren Hanssen bistod i april en mann tiltalt for overtredelse av straffeloven 1902 § 238 og vegtrafikkloven § 3. Mannens sønn ble alvorlig skadet etter en ulykke hvor mannens bil trillet over sønnen. Politiet nedla påstand om samfunnsstraff for mannen. Kongsberg tingrett domfelte mannen, men frafalt å idømme han straff etter straffeloven 2005 § 61. Ordningen med straffutmålingsfrafall ble innført i den nye straffeloven av 2005. Bestemmelsen i § 61 er ment som en snever unntaksregel i saker hvor domstolen finner å dømme den tiltalte, men hensynene ellers taler for at tiltalte ikke skal straffes. Domfellelsen i seg selv anses som tilstrekkelig reaksjon mot den tiltalte. Mannen ble i tillegg dømt til å betale kr 100 000 i oppreisningserstatning til sønnen.