Publisert: 13.05.2016

Politiet beslagla nylig skiltene på en russebuss med tanke på å beholde dem «ut russetiden». Politiet anførte at et slikt beslag var hjemlet i politiets generalfullmakt i politilovens § 7. Formålet var å hindre og forebygge ordensforstyrrelser. Det var på det rene at medlemmer av russebussen over noe tid hadde vært involvert i flere ordensforstyrrelser. Advokat Per Zimmer mente at politiet ikke hadde rettslig adgang til å beslaglegge skiltene. Han mente at politiet ikke hadde individualisert hvilke russ som utgjorde ordensproblemet og at man ikke kunne skjære alle over en kam. Dette ville være i strid med grunnleggende strafferettslige prinsipper herunder krav til identifikasjon, årsakssammenheng og uskyldspresumpsjonen. Det ble også anført at beslag over så lang tid var i strid med intensjonen med generalfullmakten, som er å avbryte akutte ordensforstyrrelser. Politiets praksis med å avskilte russebusser bærer preg av kollektiv avstraffelse og rammer også uskyldige russ mente Zimmer. Saken ble bragt inn for retten for å få skiltene utlevert i igjen. Saken endte med et forlik hvor politiet måtte utlevere skiltene etter 5 dagers beslag, og da før utløpet av russetiden. De prinsipielle sidene ved saken ble derfor aldri prøvd, men russen fikk tilbake skiltene og var fornøyde med det.