Publisert: 14. desember 2017

De fraseparerte ektefellene inngikk forlik i Oslo tingrett om kjøpesum for overtagelse av tidligere felles bolig samt tinglysing av en andel av boligen til felles datter. Kona ville imidlertid ikke inngå forlik om sakskostnadene, og krevde at mannen skulle dekke hennes advokatutgifter fordi hun mente at hun hadde vunnet frem med mer enn han.

Oslo tingrett avsa kjennelse om at hver av partene bærer sine egne sakskostnader, som var i tråd med mannens påstand. Kona anket avgjørelsen til lagmannsretten og hevdet at tingrettens avgjørelse var basert på feil saksbehandling og feil rettsanvendelse.

Borgarting lagmannsrett kom i sin kjennelse fra november 2017 til at tingretten hadde truffet en korrekt avgjørelse, og forkastet anken fra kona. Kona ble samtidig dømt til å betale mannen kr. 15.000,- i sakskostnader for den ekstra ankerunden.

Mannen ble representert av advokat Helene Elness.