Publisert: 14. desember 2017

I en sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær inngikk foreldrene forlik om foreldreansvar og fast bosted før hovedforhandling på bakgrunn av rapporten fra den rettsoppnevnte sakkyndige.

Partene møttes derfor i tingretten kun for å inngå forlik om detaljene rundt samværet. Mor ville imidlertid ikke inngå forlik om saksomkostningene, da hun mente at far burde betale hennes advokatutgifter siden han hadde gått til sak mot henne uten å vinne frem med kravet om fast bosted. Sakskostnadsspørsmålet måtte derfor avgjøres av retten.

I sin kjennelse fra november 2017 sier Oslo tingrett til at det var forståelig at far reagerte med søksmål da mor ville flytte til en annen by med datteren da dette ville redusere hans samvær betydelig. På denne bakgrunn samt at domstolens praksis er å være tilbakeholden med å idømme sakskostnader i saker etter barneloven, kom retten til at hver av partene måtte bære sine egne sakskostnader, slik som påstanden var fra far.

Far ble representert av advokat Helene Elness.