Høyesterett har i dag avvist anken fra Ludvigsen, og han får derfor kun prøvd en mindre del av saken sin på nytt i lagmannsretten.
Enhver skal få sin sak prøvet av to uavhengige domstoler. Dette gjelder særlig i de alvorligste sakene. Denne retten er under et meget sterkt press i Norge i dag.
Vi mener at saken er for prinsipiell og alvorlig til at den burde bli stående etter en behandling i rettssystemet. En ny prøving er nødvendig for å være sikker på at alle sider ved saken er prøvd og riktig vurdert.

Loven åpner for å avvise anker, men loven må brukes med stor varsomhet. Dette gjelder særlig i saker med manglende objektive bevis og hvor fengselsstraffen er lang. I slike tilfeller er konsekvensene av feilaktige dommer særlig stor.

En økt nektelse av behandling av anker vil true rettsikkerheten for alle.
Ludvigsen har ikke fått prøvd anken av «likemenn», og saken mot han er i realiteten avgjort av tre fagdommere.
Ludvigsen er skuffet over Høyesteretts avgjørelse, men fastholder at han ikke er skyldig. Han konstaterer at han ikke får behandlet hele anken sin en andre gang av likemenn