Bistand i skattesaker

Trenger du rådgivning i en skattesak?

AAV har bred erfaring fra å bistå private og næringsdrivende som trenger rådgivning i en skattesak under bokettersyn eller etter varsel om skattevedtak, eller bistand til klage eller rettslig overprøving av vedtak truffet av Skatteetaten.

AAV yter ikke skatterådgivning til privatpersoner og bedrifter.

Bokettersyn

Bokettersyn er myndighetenes granskning av dine regnskapsbøker. Det er tre former for bokettersyn: forenklet bokettersyn, utvidet bokettersyn og arbeidsgiverkontroll. Sistnevnte utføres av kemneren, mens forenklet- og utvidet bokettersyn gjøres av skattemyndighetene.

Du har rett til å få bistand fra advokat ved bokettersyn. Det kan være fordel å involvere advokat tidlig i prosessen og i dialog med skattemyndighetene. AAV har bred erfaring med å bistå så vel privatpersoner som bedrifter ved slike kontroller.

Har du fått varsel om skattevedtak?

AAV har lang erfaring fra å bistå private personer og bedrifter som er i tvist med myndighetene om skattevedtak. Dette gjelder alle skattevedtak knyttet til endring av ligning så som uriktig oppført fradrag, manglende inntektsføring av inntekter, formue eller f.eks. manglende innrapportering av merverdiavgift.

Vedtak om tilleggskatt

Ved endring av ligning treffes det ofte også vedtak om tilleggsskatt og man kan risikere politianmeldelse. Tilleggsskatten kan utgjøre opptil 60 % av den opprinnelige skatten, og er sjelden mindre enn 30 %. AAV har bistått mange klienter i klagesaker eller rettssaker for domstolene knyttet til skatte- og avgiftssaker.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.