Publisert: 4. januar 2019

Borgarting lagmannsrett frifant en 17 år gammel gutt for anklage om grovt ran og kroppsskade. I tingretten ble den unge mannen idømt 410 timers samfunnsstraff for dette samt for et narkotikaforhold. Aktor la ned påstand om at han skulle idømmes en straff av fengsel i ett år og fem måneder, hvorav fem måneder skulle gjøres betinget.

Lagmannsretten mente det heftet usikkerhet ved fornærmedes utpeking av tiltalte som gjerningsperson. Når det heller ikke var tekniske bevis som knyttet ham til gjerningsstedet eller ranshandlingen ble han frifunnet.

Mannen ble også frifunnet for et betydelig erstatningskrav. Advokat Jan Erik Teigum bisto mannen.