Strategisk rådgivning

Vi bistår næringslivet ved uventede hendelser og kriser som oppdagelse av utro tjener, varsling,
mediekritikk, myndighetskontroll og anmeldelser. Vår tilnærming er å gi en helhetlig strategisk
rådgivning i tillegg til de rettslige vurderinger.

Vår omfattende prosedyreerfaring fra straffesaker og sivile saker har gitt oss innsikt i hva
etterlevelse innebærer i praksis, og hvor grensen går mot det straffbare, det uakseptable og
omdømmerisiko. Vi vet mye om hvordan tilsynsorganer, påtalemyndighet og domstoler vurderer et
saksforhold. Å forebygge skade koster langt mindre enn å håndtere en krise.

Vi definerer ikke oppgaven bare som en juridisk problemstilling, men tar en helhetlig tilnærming for
å løse saken.

Noen typer saker vi har arbeidet med:

  • Veiprosjekt som grenset til verneområde etter naturmangfoldsloven, anmeldt for ulovlig inngrep. Omfattende gjennomgang av forvaltningssaken, HMS system og etterforskningsdokumenter. 
  • Entreprenørselskap under etterforskning fra politi og arbeidstilsyn. Straffesaken ble henlagt. 
  • Bistand til internasjonalt selskap med virksomhet i Asia. Rådgivning om handlingsrommet ved sterk politisk uro. Vurdering av politisk situasjon, sanksjonssystemer, nasjonale rettsregler og nødrettssituasjoner.
  • Vurdering av leverandørkjede etter åpenhetsloven. Spørsmål om produkt utvunnet i Xinjiang kan være frembrakt av uigurer i arbeidsleir eller konsentrasjonsleirer. Vurdering av omdømmerisiko og vurdering av om tilgjengelige opplysninger tilsier pågående folkemord.
  • Norsk selskap med internasjonale virksomhet. Hjelp til tolking av funn ved internrevisjon, og vurdering av mulig korrupsjon eller andre uregelmessigheter som kan være rapporteringspliktige.
  • Interessekonflikter mellom næringsliv og urfolk, eller andre minoriteter, med lovfestede rettigheter. 
  • Næringslivet og datasikkerhet; datainnbrudd og personopplysninger på avveie
  • Næringslivsaktører anklaget for brudd både på sivilrettslige og strafferettslige bestemmelser, eksempelvis finansforetak under etterforskning av tilsynsmyndigheter og politi.
  • Finanstilsynet, konkurransetilsynet, arbeidstilsynet, mattilsynet eller andre kommer å døra. Vi svarer på spørsmål om du har plikt til å samarbeide, svare på spørsmål og utlevere dokumenter mm. Vi samarbeider ofte med eksperter på de særlige rettsområdene, innenfor skatt, verdipapirrett, osv.
  • Krisehåndtering, strategisk kommunikasjon. Vi har bistått enkeltpersoner og virksomheter som har stått i stormen, og samarbeider ofte med kommunikasjonsbyråer.

Vårt kontor har bistått alt fra mindre virksomheter i Norge til store internasjonale selskaper. Virksomheter utsatt for varsler, kritikk og intern uro får god hjelp av oss. Vi navigerer etter de relevante rettsregler og kommuniserer rettslige rammer, men hensyntar også selskapets behov for ivaretagelse av ansatte, transparens og god intern og ekstern kommunikasjon. 

Vår erfaring er at krisen kan avdekke behov for helhetlig gjennomgang av selskapets governance, håndtering av interne konflikter og opprydding i leverandørkjeder. Vi har omfattende juridisk nettverk, kan fremskaffe advokattjenester i de fleste jurisdiksjoner og anbefaler de beste på sitt område.

Vi jobber i team og kan derfor bistå i saker som berører mange rettsområder. Vi er vant til å forholde oss til flere samarbeidspartnere og rapportere til styrer eller den styret har utpekt som selskapets representant.

Sammensetning av team beror på den enkelte sak. Ta gjerne kontakt med Anna Nielsen, som vil bistå i oppsettet av det enkelte team.

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.