Straff

AAV anses som et av landets ledende strafferettsfirmaer og bistår så vel private parter som bedrifter.

Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg. I AAV påtar vi oss alle typer forsvareroppdrag og har langvarig erfaring som forsvarere i straffesaker. Dette omfatter også økonomiske straffesaker.

Straffesaker

Vi påtar oss alle typer forsvareroppdrag og har bred erfaring som forsvarere for domstolen i saker om blant annet:

 • Drap
 • Vold
 • Narkotika
 • Ran
 • Bedrageri
 • Sedelighet
 • Vinning
 • Trafikksaker
 • Utlevering til andre land

Økonomiske straffesaker

Vi har omfattende erfaring med å være forsvarere i økonomiske straffesaker for domstolen. Vi bistår så vel private parter som bedrifter både på etterforskningsstadiet, i retten og mediehåndtering som følger med slike saker. Vi setter sammen forsvarerteam som kan foreta egne undersøkelser eller etterforskning.

Sakene vi har påtatt oss spenner fra:

 • Brudd på verdipapirhandelloven – f.eks. innsidehandel og kursmanipulasjon
 • Skatt- og avgift
 • Bokføring- og regnskapsplikt
 • Finans- og toll
 • Konkurranserett
 • Bedrageri
 • Underslag
 • Heleri
 • Hvitvasking
 • Utroskap
 • Miljø- og arbeidskriminalitet

Trafikksaker

Advokatene i AAV har omfattende erfaring som forsvarer i trafikksaker.

Typiske saker er:

 • Promillekjøring
 • Kjøring med påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel, (narkotika og piller)
 • Fartssaker
 • Trafikkuhell med personskade og/eller betydelig materiell skade
 • Uaktsom kjøring
 • Prikksaker
 • Førerkortbeslag
 • Tilbakekall av førerrett pga manglende edruelighet

Vi bistår under etterforskingen, hvis førerkortet blir beslaglagt og hvis saken skal behandles i retten. I trafikksaker er det en fordel om advokaten engasjeres så tidlig som mulig. Hvis førerkortet beslaglegges kan man kreve at lovligheten av beslaget prøves av domstolen. Det kan ofte være behov for bistand av forsvarer for å få politiet til å levere ut førerkortet hvis politiet ikke har sendt saken til retten innen fristen på tre uker.

I mange saker er det spørsmål om hva som er riktig straff og varigheten av førerkortbeslag. Vi kan raskt svare på slike spørsmål. Mange saker løses ved at vi gir råd underveis i prosessen uten å opptre som din forsvarer i retten. Bistand i slike saker kan skje uten at det påløper store kostnader til forsvarer.

Bistandsadvokat

Den som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmet) eller er etterlatt etter en straffbar handling, kan ha krav på bistandsadvokat. Bistandsadvokatens rolle er å ivareta fornærmedes og etterlattes interesser på etterforskningsstadiet og når straffesaken går for domstolen, ved blant annet å fremme krav om erstatning.

AAV har bred og langvarig erfaring som bistandsadvokater i volds- og sedelighetssaker.

Gjenopptakelse av straffesaker

Er du uriktig domfelt eller mener straffen du har fått er for streng, kan du overfor kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker be om ny behandling av saken din i retten.

AAV har lang erfaring med å bistå i å utforme og skrive søknad om gjenåpning av straffesaker til kommisjonen, og å bistå klienten senere dersom saken gjenopptas.

De vanligste grunnene for å kreve gjenopptakelse er nye bevis eller omstendigheter i saken, saksbehandlingsfeil eller at det er begått et straffbart forhold med hensyn til saken som kan ha hatt innvirkning på dommen.

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.