Barnevern

AAV rådgir og veileder foreldre, foresatte og ungdommer i å avklare rettigheter etter barnevernloven der myndighetene griper inn gjennom barnevernet.

Etter barnevernloven kan barnevernet iverksette tiltak overfor barn og foreldrene. Hvilke tiltak barnevernet mener er nødvendig, avhenger av saken. Vi har langvarig erfaring med å gi råd og veiledning, og å bistå i saker for fylkesnemnd og domstoler.

Barnevernets inngripen

Barnevernet har som oppgave å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg, og å bidra til å trygge deres oppvekstvilkår. Etter barnevernloven har barnevernet en rett og en plikt til å undersøke og hjelpe barn som er i en situasjon hvor barnevernet mener det er rimelig grunn til å anta at det kan være behov for hjelp. Det kan innebære å iverksette tiltak i hjemmet, overfor foreldrene, eller barnet/ungdommen.

Tiltakene kan foreldrene samtykke til, eller det kan være at foreldrene motsetter seg at barnevernet griper inn.

Tvangsvedtak fra barnevernet

Velger barnevernet å treffe tiltak som går mot foreldrenes vilje regnes dette som et tvangsvedtak. Et tvangsvedtak kan gå ut på at barnet skal undergis medisinsk undersøkelse og behandling, omsorgsovertakelse, foreldrenes rett til samvær med barnet, foreldreansvar eller annet.

Som forelder har man krav på å få en rettslig prøving av barnevernets vedtak, og man har krav på advokatbistand. Ungdom har ved fylte 15 år egne partsrettigheter i disse sakene, og således krav på egen advokat.

Hensynet til barnets beste

Når barnevernet griper inn overfor foreldrene er hensynet til barnets beste helt sentralt ved vurderingen.

Det innebærer blant annet at barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg i sak som berører ham eller henne. Det er også slik at barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Bistand fra advokat

Er du som forelder eller ungdom utsatt for inngripen fra myndighetene gjennom barnevernet, dekkes advokatutgiftene dine som regel av det offentlige etter lov om fri rettshjelp.

AAV har lang erfaring med å gi råd og veiledning i barnevernssaker, og med å føre saker for fylkesnemnda og domstolen.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.