Sakens parter var to søsken som tvistet om innholdet i testamentet etter deres far.

Vår klient anket tingrettens dom som følge av selektiv og mangelfull bevisbedømmelse, og anførte at domsslutningen ga et resultat som var stikk i strid med det faren ønsket.

Lagmannsretten foretok en ny, grundig bevisvurdering og avsa en instruktiv dom, basert på våre anførsler og i tråd med påstanden vi la ned.

Saken gikk over to dager i Agder lagmannsrett og advokat Anne Jorunn Hammargren var prosessfullmektig for vår klient.