Politiet beslagla førerkortet til en mann som kjørte på rødt lys, siden han fra før hadde 6 prikker. Mannen aksepterte ikke beslaget, slik at beslaget ble sendt Oslo tingrett for prøvelse. Tingretten viste til at man ikke automatisk skal fratas førerkortet umiddelbart, selv om det er begått et brudd på trafikkreglene som kvalifiserer til tap av førerretten. I dette konkrete tilfellet fant retten at det ikke var tilstrekkelig grunn til å frata mannen førerkortet midlertidig, slik at politiets begjæring om fortsatt beslag av førerkortet ikke ble tatt til følge.
Advokat Vegard Aaløkken var forsvarer i saken.