En mann ble dømt for ruspåvirket kjøring (0,58 promille) og uaktsom kjøring ved at han kjørte på en barnevogn i et fotgjengerfelt. Mannen ble dømt til betinget fengsel, kr 200 000 i bot og tap av førerrett i femten måneder. Ved fastsettelse av bot ble det lagt til grunn at han hadde ca kr 1 500 000 i lønnsinntekt, aksjeutbytte på ca kr 4 400 000 og en ikke  ubetydelig formue.

Ved utmåling av bot hvor det er atypisk inntekts- og formuesforhold må det foretas et skjønn over siktedes totale økonomi på pådømmelsestidspunktet. Ved dette skjønnet må det tas hensyn til evneprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet.

Forsvarer i saken var advokat Vegard Aaløkken.