Publisert: 11. januar 2018

En mann i slutten av 20-årene møtte ikke opp til rettsaken mot han i tingretten. Tingretten konkluderte med at mannen ikke hadde gyldig forfall, men gjorde ikke noe for å forsikre seg om dette. Tingretten dømte derfor mannen etter tiltalen, et ikke vedtatt forelegg.

Det viste seg imidlertid at mannen noen dager etter å ha mottatt forelegget mottok et standardisert henleggelsesbrev i posten fra politiet, og som var egnet til å misforstå betydningen av. Det viste seg at henleggelsen gjaldt en annen sak som hadde utspring i den samme saken mannen var tiltalt for, men som politiet ikke hadde gjort han kjent med, eller tiltalt han for.

Mannen antok derfor at også rettsaken mot han var bortfalt. Mannen ble derfor overasket når han likevel mottok en dom i posten og anket derfor denne til Lagmannsretten.  Han mente tingretten hadde begått en saksbehandlingsfeil ved at de behandlet saken hans, selv om han etter egen oppfatning hadde gyldig forfall.

Den 8. januar behandlet Lagmannsretten mannens anke og konkluderte med at han hadde god grunn til å anta at rettsaken var bortfalt. Lagmannsretten opphevet derfor tingrettens dom. Politiet må nå på nytt vurdere om de skal gi mannen et forelegg.

Mannen fikk bistand fra advokat Per Zimmer.