Publisert 21.06.2016

Oslo tingrett frifant nylig en 47 år gammel mann for grov uaktsom legemsbeskadigelse. Tiltalte hadde åpent bildøren mens bilen stod parkert. En syklist hadde i høy hastighet truffet døren og ble relativt alvorlig skadet. Mannens forsvarer, advokat Per Zimmer, hadde forut for hovedforhandlingen tatt opp med påtalemyndigheten at etterforskningen led av store mangler og at saken ikke var tilstrekkelig opplyst for retten. Retten var enig i at saken hadde åpenbare mangler og uttalte at det ikke var mulig å finne noe sikkert grunnlag å bygge en domfellelse på. Retten fant dessuten at politiets- og påtalemyndighetens saksbehandlingstid i saken innebar et brudd på EMK artikkel 6 om rett til rettergang innen rimelig tid og den tilsvarende bestemmelsen i Grunnloven § 95. Retten domfelte mannen for brudd på den alminnelige aktsomhetsnormen som gjelder i veitrafikken, og utmålet en bot på kr. 5000.